WABO een specialistische materie?

Wabo - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Arcade Bouw Consult

Arcade neemt jou deze zomer mee in de toekomst van de bouwsector.
Hoe zien wij als Arcade de toekomst voor ons en welke veranderingen zien wij in het verschiet. In dit tweede deel:

WABO een specialistische materie?

Bouwaanvraag of een aanvraag voor verbouwing was voor 10 jaar geleden een hele klus. Bij een bouw- of verbouwingsaanvraag moesten diverse vergunningen aangevraagd worden. De vraag was dan altijd hebben wij wel alle aanvragen ingediend? 

Het toenmalige vergunningstelsel bestond uit circa 25 verschillende aanvragen met als doel te beoordelen welke invloed het voorgenomen bouw- of verbouwproject heeft op de fysieke leefomgeving.

WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Op 1 oktober 2010 heeft men de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) geïntroduceerd. Een wet waarbij de criteria gelijk gebleven is maar waarbij de systematiek aanzienlijk gewijzigd is. 1 indieningsformulier, 1 bevoegd gezag en voor alle toestemmingen tezamen 1 bezwaar- en beroepsprocedure. Er wordt dus niet meer gesproken over een milieu of bouwvergunning maar over een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of bouwen. In de Wabo worden onder andere vergunningen voor wonen, slapen, ruimte, bouwen, milieu en natuur samengevoegd.

Wabo zorgt ervoor dat de vergunningverlening eenvoudiger en daardoor sneller kan. Kortere wachttijden door minder lange procedures, tegenstrijdige regels voorkomen en meer doelgerichte dienstverlening. Een aanvraag geschiedt nu bij één loket en dus ook maar één bestuursorgaan. De gemeente krijgt hierdoor een houvast, maar kan ook strategisch handhaven en optreden. Daarnaast biedt de Wabo verschillende mogelijkheden de omgevingsvergunning voor een project te verkrijgen.

 • Een omgevingsvergunning voor alle activiteiten in het project
  Zoals het eerste woord al aangeeft, het gaat om één aanvraag waar alle activiteiten instaan en dus maar één procedure. Na het verlenen van de vergunning mag de aanvrager het project realiseren.
 • Meerdere (deel)vergunningen voor activiteiten die de aanvrager los van elkaar heeft aangevraagd
  Voor één project meerdere omgevingsvergunningen aangevraagd. Gevolg per aanvraag een procedure. De initiatiefnemer kan starten met het deel waarvoor hij de vergunning gekregen heeft. Gevolg kan zijn dat het project niet in zijn geheel afgerond zou kunnen worden. De initiatiefnemer mag alleen daar waar hij de vergunning voor gekregen heeft realiseren. De vraag blijft in deze altijd of alle bevoegden ook de vergunning gaan verlenen voor het project.
 • Een omgevingsvergunning in twee fases
  De aanvraag wordt in twee delen gesplitst. Vaak bestaat de eerste fase over de meer ruimtelijke activiteiten. Bv afwijken van de planologisch vastgelegde situatie, aanlegactiviteiten en sloopactiviteiten. De tweede fase zou dan gericht kunnen zijn op bv bouwen of milieu.

Er zijn ook andere verdelingen van de activiteiten mogelijk. Er zijn twee procedures, één voor elke fase. De initiatiefnemer kan het project realiseren nadat hij voor beide aanvragen een vergunning heeft. Onder de huidige regelgeving dient een omgevingsvergunning bouwen krachtens artikel 2.10 Wabo aan de volgende 4 voorwaarden te worden getoetst:

 • bestemmingsplan,

 • welstandsnota,

 • bouwbesluit en

 • bouwverordening.

Wat kan Arcade voor uw gemeente betekenen?

Gemeentes maar ook andere (lokale)overheidsinstanties hebben te maken met aanvragen waarvoor een vergunning verleend dient te worden. Deze aanvragen dienen getoetst te worden aan de Wabo. Dat betekent dat er o.a gekeken wordt of een voorgenomen project voldoet aan het bestemmingsplan, de Bor, de Mor, het bouwbesluit etc. Een Wabo vergunningverlener moet dus op de hoogte zijn van de bestaande wet- en regelgeving omtrent het gebied waar hij vergunningen voor verleent.

Om de gemeentes te ondersteunen in deze speciale materie heeft Arcade bouw consult specialisten in huis, welke zich specifiek richten op de Wabo. Onze specialisten kunnen adhoc als Wabo vergunningverleners ingezet worden ter ondersteuning van de gemeentes.

Meer weten over de Wabo klik hier of bel/mail voor meer informatie.

info@arcadebouwconsult.com
0031 541 712 450

Zomerse blik op de bouw - Arcade Bouw Consult